Multimedia

Type

City

Location


Heinrich Scheidemann (1596-1663): Alleluja, laudem dicite Deo nostro
Heinrich Scheidemann (1596-1663): Alleluja, laudem dicite Deo nostro
Olga Minkina
SCHERER THE YOUNGER
Church Sankt Stephan
John Rutter (°1945): Toccata in Seven
John Rutter (°1945): Toccata in Seven
Olga Minkina
SCHERER THE YOUNGER
Church Sankt Stephan
Georg Böhm (1661-1733): Vater unser im Himmelreich
Georg Böhm (1661-1733): Vater unser im Himmelreich
Olga Minkina
SCHERER THE YOUNGER
Church Sankt Stephan